Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Opóźnienie niejedno ma znaczenie

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    oświadczenie

Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień.

Opóźnienie w spełnieniu świadczenia jako jedna z form nienależytego wykonania umowy zostało uregulowane w art. 476 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Przepis ten rozróżnia dwa rodzaje opóźnienia, tj. opóźnienie będące następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (zwłoka), oraz opóźnienie będące następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Kwalifikując nieterminowe wykonanie zobowiązania, należy zatem każdorazowo rozważyć, czy dłużnikowi można zarzucić zawinione działanie.

Kwestia winy

Definicja winy obejmuje element obiektywny i subiektywny. Element obiektywny przejawia się w bezprawności postępowania dłużnika wobec wierzyciela, która dotyczy wyłącznie naruszenia więzi prawnej łączącej wierzyciela i dłużnika, czyli naruszenia prawa podmiotowego wierzyciela do uzyskania świadczenia dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania. Natomiast element subiektywny winy wyraża się w podjęciu i przeprowadzeniu przez dłużnika decyzji, którą należy ocenić jako niewłaściwą, lub w ogóle w braku podjęcia i przeprowadzenia decyzji, która w danych okolicznościach powinna nastąpić1. Niewątpliwie w wyniku opóźnienia prawo wierzyciela do uzyskania świadczenia zgodnie z umową zostaje naruszone, a więc trzeba ocenić, czy zaistniał element subiektywny winy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne