Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska


Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty

Jaką przesłankę odrzucenia oferty należy zastosować w przypadku niezłożenia przez wykonawcę dokumentu wymaganego na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, np. opisu technicznego urządzeń? A może wykonawcę należy wykluczyć z postępowania z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu?

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego też w trakcie prowadzonego postępowania zamawiający w pierwszej kolejności bada spełnienie warunków udziału przez ubiegających się o zamówienie wykonawców. Z postępowania wyklucza tych, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału, tj. gdy dokumenty załączone do oferty lub złożone w wyniku uzupełnienia nie potwierdzają spełnienia opisanych w ogłoszeniu oraz siwz warunków udziału w postępowaniu (warunków podmiotowych). Następnie zamawiający bada oferty pod względem formalnym oraz w zakresie spełnienia przez oferowany produkt tzw. warunków przedmiotowych. W tym celu żąda od wykonawców załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom przez niego określonym, np. opis techniczny urządzenia, ogólna charakterystyka produktu, certyfikat jakości, deklaracja zgodności. Gdy załączone lub uzupełnione dokumenty przedmiotowe nie potwierdzają, iż oferowana dostawa, usługa czy robota budowlana nie spełnia wymagań przedmiotowych określonych w siwz, zamawiający jest zobowiązany odrzucić taką ofertę. Przesłanki odrzucenia oferty zostały określone w art. 89 ust. 1 pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne