Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Oferta wariantowa

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Grzegorz Mazurek
Autor: Rys. B. Brosz

Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za wariantowe.

Oferta wariantowa – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp – to oferta przewidująca odmienny niż określony przez zamawiającego w siwz sposób wykonania zamówienia publicznego.

 

Nie oznacza to bynajmniej, że w ofercie wariantowej przedstawia się różne warianty wykonania zamówienia. Dopuszczalny jest bowiem tylko jeden sposób wykonania zamówienia publicznego – odmienny niż określony przez zamawiającego, ale odpowiadający jego minimalnym warunkom. Takie stanowisko prezentowane jest jednolicie w doktrynie, np. w komentarzu do pzp J. Pieroga: „Dopuszczenie do złożenia oferty wariantowej nie oznacza zezwolenia na przedłożenie w jednej ofercie kilku propozycji wykonania przedmiotu zamówienia. To jedynie przyzwolenie na zaproponowanie w ofercie innego sposobu wykonania zamówienia” (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 18).

Brak intencji składania oferty wariantowej

W praktyce dochodzi jednak do sytuacji, w których zamawiający uznaje za ofertę wariantową rozwiązania proponowane w danej ofercie, pomimo iż wykonawca nie ma intencji złożenia oferty wariantowej.

 

Przykład 1

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji związanej z pracami prowadzonymi przez straż gminną w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminy S” zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy TM. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z treścią rozdz. I § 1 ust. 2 siwz nie można było w niniejszym postępowaniu składać ofert wariantowych. Oferty takie zatem podlegały odrzuceniu. Tymczasem w załączniku do oferty wykonawcy znajdował się opis sposobu wykonywania usługi, czyli algorytm, według którego wykonawca zamierzał świadczyć usługę. W opisie tym – zdaniem zamawiającego – wielokrotnie proponowano rozwiązania organizacji pracy w sposób wariantowy lub alternatywny, poprzez propozycję wykonania określonego zadania związanego z tworzeniem dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji mandatowej alternatywnie przez straż gminną lub wykonawcę. W tym zakresie zamawiający wskazał na trzy opisy oznaczone literami f, g, h zawarte w treści wskazanego załącznika.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne