Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Oferta wariantowa

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Grzegorz Mazurek
Autor: Rys. B. Brosz

Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za wariantowe.

Oferta wariantowa – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp – to oferta przewidująca odmienny niż określony przez zamawiającego w siwz sposób wykonania zamówienia publicznego.

 

Nie oznacza to bynajmniej, że w ofercie wariantowej przedstawia się różne warianty wykonania zamówienia. Dopuszczalny jest bowiem tylko jeden sposób wykonania zamówienia publicznego – odmienny niż określony przez zamawiającego, ale odpowiadający jego minimalnym warunkom. Takie stanowisko prezentowane jest jednolicie w doktrynie, np. w komentarzu do pzp J. Pieroga: „Dopuszczenie do złożenia oferty wariantowej nie oznacza zezwolenia na przedłożenie w jednej ofercie kilku propozycji wykonania przedmiotu zamówienia. To jedynie przyzwolenie na zaproponowanie w ofercie innego sposobu wykonania zamówienia” (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 18).

Brak intencji składania oferty wariantowej

W praktyce dochodzi jednak do sytuacji, w których zamawiający uznaje za ofertę wariantową rozwiązania proponowane w danej ofercie, pomimo iż wykonawca nie ma intencji złożenia oferty wariantowej.

 

Przykład 1

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji związanej z pracami prowadzonymi przez straż gminną w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminy S” zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy TM. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z treścią rozdz. I § 1 ust. 2 siwz nie można było w niniejszym postępowaniu składać ofert wariantowych. Oferty takie zatem podlegały odrzuceniu. Tymczasem w załączniku do oferty wykonawcy znajdował się opis sposobu wykonywania usługi, czyli algorytm, według którego wykonawca zamierzał świadczyć usługę. W opisie tym – zdaniem zamawiającego – wielokrotnie proponowano rozwiązania organizacji pracy w sposób wariantowy lub alternatywny, poprzez propozycję wykonania określonego zadania związanego z tworzeniem dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji mandatowej alternatywnie przez straż gminną lub wykonawcę. W tym zakresie zamawiający wskazał na trzy opisy oznaczone literami f, g, h zawarte w treści wskazanego załącznika.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne