Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

„Czarna lista” – nadal problematyczna

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Witold Sławiński

Środowiska branżowe z ulgą przyjęły rezygnację z procedury wpisywania na listę Prezesa UZP na podstawie informacji od zamawiających. Niestety, dotychczasowe problemy związane z instytucją „czarnej listy” pozostają.

W październiku br. po raz kolejny znowelizowano ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Ustawa nowelizacyjna z 12 października 2012 r. wejdzie w życie 20 lutego 2013 r. Tym razem zmiany objęły także ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Pod naciskiem środowisk branżowych w ostatnim głosowaniu Sejm wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów, dotyczących m.in. wprowadzenia dodatkowych przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania i zmiany charakteru oraz zasad wpisywania podmiotów na „czarną listę” prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP). Jednak wykonawcy wcale nie mają powodów do radości. Utrzymanie dotychczasowych regulacji w tym zakresie to jak wejście z ulewnego deszczu pod rynnę.

Prace nad nowelizacją

W brzmieniu uchwalonym przez Sejm 14 września br. nowelizacja zakładała daleko idące poszerzenie możliwości wykluczenia wykonawców z postępowania. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1b przewidywał obligatoryjne wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wartość dla robót budowlanych była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne