Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Co z tym VAT-em

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Piotr Schmidt
Autor: Rys. B. Brosz

Mimo podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwał odnoszących się do kwestii podatku VAT, nadal nie cichną wątpliwości zamawiających co do ich obowiązków w zakresie sprawdzania podanej w ofercie stawki.

Sąd Najwyższy w swoich uchwałach z dnia 20 października 2011 r. (III CZP 52/12 oraz III CZP 53/11) uznał, że zastosowanie błędnej stawki podatku VAT w ofercie stanowi błąd w obliczeniu ceny, o ile nie zachodzą przesłanki omyłki określonej w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Sąd Najwyższy niejako zabronił zamawiającym stosowania art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp bez zastanowienia, bowiem nakazał im najpierw zbadać, czy nie zachodzą przesłanki do uznania, że błędnie zastosowana stawka VAT jest możliwa do poprawienia jako oczywista omyłka czy też inna omyłka. Trafnie wskazał Urząd Zamówień Publicznych, że „błędne wyliczenie kwoty podatku VAT może być wynikiem zarówno omyłki rachunkowej, jak i wynikiem błędu w obliczeniu ceny. Z pierwszym przypadkiem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT (np. 7%) podana kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczyn ceny netto i stawki podatku VAT), będzie nieprawidłowa. Taki przypadek należy kwalifikować jako omyłkę rachunkową przy obliczeniu ceny. Z drugim przypadkiem będziemy mieli natomiast do czynienia w sytuacji, w której przy obliczeniu ceny brutto oferty wykonawca zastosował w celu wyliczenia kwoty podatku VAT, stanowiącej składnik tej ceny, niewłaściwą stawkę podatku VAT (np. zamiast stawki 7% zastosował stawkę 22%). W takim przypadku mamy zatem do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a nie z omyłką rachunkową (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 marca 2007 r. – X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2005 r. – II Ca 1063/05)”.

Stawka podatku VAT jako element oświadczenia woli

Przepisy pzp jednoznacznie przesądzają o tym, jakimi kryteriami ma się kierować zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Cena natomiast to – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne