Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontrakty „open-book”

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Piotr Kunicki

Nieprzewidywalność kosztów inwestycji może doprowadzić wykonawcę do bankructwa, a zamawiającego pozostawić z niedokończonym zadaniem. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji mogą być zasady „open-book”.

Najbardziej popularnymi formami kontraktów zawieranych z wykonawcami robót budowlanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych są kontrakty oparte na wynagrodzeniu ryczałtowym lub kosztorysowym. W dzisiejszych czasach jednak tego rodzaju formy umów nie są wystarczające do prawidłowego realizowania inwestycji budowlanych. Częste i nagłe zmiany kosztów inwestycyjnych sprawiają bowiem, iż wykonawcy nie są w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk kontraktowych podczas formułowania swoich ofert. W związku z tym przeszacowują swoje oferty albo nie są w stanie wykonać zamówienia, czego efektem jest zer­wanie umowy, a nawet ogłoszenie przez wykonawcę upadłości. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być kontrakty typu „open-book”. Jest to rodzaj umowy, w którym wynagrodzenie wykonawcy łączy elementy ryczałtu i kosztorysu i zakłada bieżącą współpracę wykonawcy z zamawiającym, polegającą m.in. na pełnej jawności ksiąg rachunkowych kontraktu oraz podziale ryzyka i korzyści wynikających z kosztów realizacji zamówienia.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Wynagrodzenie kosztorysowe rozliczane jest w toku wykonywania zamówienia w oparciu o obmiary robót budowanych wykonanych przez wykonawcę oraz podanych przez niego w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych. Podstawową zaletą tego rodzaju wynagrodzenia jest możliwość rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą za faktycznie wykonane roboty budowlane. Zamawiający nie ponosi więc ryzyka – jak w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego – iż zapłaci wykonawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie większej ilości robót budowlanych niż faktycznie przez niego wykonane. Zyskiem wykonawcy jest zastosowana przez niego marża na rozliczanych ilościach robót budowlanych. W zależności więc od rodzaju i ilości wykonanych prac zysk ten może być większy albo mniejszy. Tym samym, wyceniając przygotowany przez zamawiającego kosztorys ofertowy, wykonawca ponosi ryzyko związane ze wzrostem kosztów zakupu materiałów budowlanych lub robocizny potrzebnej do wykonania tych prac. Marża zawarta w określonej pozycji będzie większa w przypadku spadku kosztów związanych z jej wykonaniem i odpowiednio mniejsza w przypadku wzrostu tych kosztów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne