Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Opis sposobu przygotowania oferty

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska

Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów w ofertach.

Jednym z kluczowych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest opis sposobu przygotowania oferty, który stanowi zbiór wymagań zamawiającego w zakresie formy przygotowania oferty, jak również jej oczekiwanej treści. W związku z tym zamawiający powinien zadbać, aby zapisy siwz w tym zakresie były jasne i precyzyjne. Działania takie mają na celu wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przez wykonawcę i zminimalizowanie ryzyka złożenia oferty korzystnej merytorycznie, a nieprawidłowej formalnie.

Co powinien zawierać opis

Zamawiający, formułując zapisy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), powinien przede wszystkim wskazać, jakie informacje wykonawca ma zawrzeć w ofercie i w jaki sposób należy ją przygotować, tj.:

 

  1. możliwość złożenia tylko jednej oferty na podstawie art. 82 ust. 1 pzp,
  2. język i formę, w jakich wykonawca winien złożyć ofertę w myśl art. 9 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 2 pzp oraz art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc),
  3. informacje na temat dokumentów i oświadczeń, które należy dołączyć do oferty,
  4. informacje dotyczące obowiązku załączenia dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z ich tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę,
  5. informacje dotyczące obowiązku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
  6. w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – informacje dotyczące konieczności załączenia pełnomocnictwa do oferty lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
  7. informacje na temat numerowania stron, parafowania stron oraz konieczności parafowania wszelkich zmian naniesionych w treści oferty i jej załącznikach,
  8. informacje na temat połączenia wszystkich stron oferty w sposób trwały uniemożliwiający jej dekompletację,
  9. zasady wprowadzania zmian do oferty oraz jej wycofania,
  10. zasady, na podstawie których wykonawcy będą zastrzegać w ofertach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne