Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Opis sposobu przygotowania oferty

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska

Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów w ofertach.

Jednym z kluczowych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest opis sposobu przygotowania oferty, który stanowi zbiór wymagań zamawiającego w zakresie formy przygotowania oferty, jak również jej oczekiwanej treści. W związku z tym zamawiający powinien zadbać, aby zapisy siwz w tym zakresie były jasne i precyzyjne. Działania takie mają na celu wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przez wykonawcę i zminimalizowanie ryzyka złożenia oferty korzystnej merytorycznie, a nieprawidłowej formalnie.

Co powinien zawierać opis

Zamawiający, formułując zapisy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), powinien przede wszystkim wskazać, jakie informacje wykonawca ma zawrzeć w ofercie i w jaki sposób należy ją przygotować, tj.:

 

  1. możliwość złożenia tylko jednej oferty na podstawie art. 82 ust. 1 pzp,
  2. język i formę, w jakich wykonawca winien złożyć ofertę w myśl art. 9 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 2 pzp oraz art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc),
  3. informacje na temat dokumentów i oświadczeń, które należy dołączyć do oferty,
  4. informacje dotyczące obowiązku załączenia dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z ich tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę,
  5. informacje dotyczące obowiązku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
  6. w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – informacje dotyczące konieczności załączenia pełnomocnictwa do oferty lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
  7. informacje na temat numerowania stron, parafowania stron oraz konieczności parafowania wszelkich zmian naniesionych w treści oferty i jej załącznikach,
  8. informacje na temat połączenia wszystkich stron oferty w sposób trwały uniemożliwiający jej dekompletację,
  9. zasady wprowadzania zmian do oferty oraz jej wycofania,
  10. zasady, na podstawie których wykonawcy będą zastrzegać w ofertach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne