Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Waloryzacja cen

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jarosław Balcewicz

Klauzule waloryzacyjne pozwalają zmniejszać ryzyko cenowe związane z realizacją zamówień publicznych. Ich zastosowanie w postępowaniu skutkuje najczęściej niższym poziomem składanych ofert cenowych.

Odpowiedzialność finansowa i ryzyko gospodarcze, przy zastosowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego klauzul waloryzacyjnych, są przenoszone na zamawiających. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które w przyjmowanych regulacjach muszą dodatkowo uwzględniać zmiany dokonane w przepisach o finansach publicznych.

Przepis szczególny

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy pzp, dotyczące w szczególności stosunku prawnego, jaki powstaje w wyniku zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą na skutek udzielenia zamówienia publicznego, są przepisami o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów kc, a zatem – stosownie do reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi generali (ustawa szczególna uchyla ogólną) – mają pierwszeństwo.

 

Jednocześnie znaczna część przepisów pzp ma charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że regulacje te nie mogą być dowolnie modyfikowane przez strony. Nie mamy tu też do czynienia z zasadą wolności kontraktowania w ujęciu cywilistycznym. Zwróćmy uwagę, że przedmiotowe ograniczenie dotyczy nie tylko wyłonienia strony umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nakaz zawarty w treści art. 7 ust. 3 pzp zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, ale również możliwości modyfikacji stosunku prawnego po zawarciu umowy (Ł. Laszczyński, Klauzule waloryzacyjne w umowach o udzielenie zamówienia publicznego, Zamówienia Publiczne. Doradca 2007, nr 9, s. 36).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne