Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Waloryzacja cen

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jarosław Balcewicz

Klauzule waloryzacyjne pozwalają zmniejszać ryzyko cenowe związane z realizacją zamówień publicznych. Ich zastosowanie w postępowaniu skutkuje najczęściej niższym poziomem składanych ofert cenowych.

Odpowiedzialność finansowa i ryzyko gospodarcze, przy zastosowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego klauzul waloryzacyjnych, są przenoszone na zamawiających. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które w przyjmowanych regulacjach muszą dodatkowo uwzględniać zmiany dokonane w przepisach o finansach publicznych.

Przepis szczególny

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy pzp, dotyczące w szczególności stosunku prawnego, jaki powstaje w wyniku zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą na skutek udzielenia zamówienia publicznego, są przepisami o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów kc, a zatem – stosownie do reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi generali (ustawa szczególna uchyla ogólną) – mają pierwszeństwo.

 

Jednocześnie znaczna część przepisów pzp ma charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że regulacje te nie mogą być dowolnie modyfikowane przez strony. Nie mamy tu też do czynienia z zasadą wolności kontraktowania w ujęciu cywilistycznym. Zwróćmy uwagę, że przedmiotowe ograniczenie dotyczy nie tylko wyłonienia strony umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nakaz zawarty w treści art. 7 ust. 3 pzp zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, ale również możliwości modyfikacji stosunku prawnego po zawarciu umowy (Ł. Laszczyński, Klauzule waloryzacyjne w umowach o udzielenie zamówienia publicznego, Zamówienia Publiczne. Doradca 2007, nr 9, s. 36).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne