Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Jak definiować rażąco niską cenę

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jakub Michalski
Autor: Rys. B. Brosz

Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu zamówienia i jego wartości.

Prawo zamówień publicznych w stosunku do wykonawców, w których ofertach zostanie stwierdzona rażąco niska cena, przewiduje dotkliwą konsekwencję w postaci odrzucenia oferty. Jednak ustawodawca nie podał w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) definicji tego pojęcia. Nie została ona również określona w dyrektywach unijnych: 2004/17/WE (klasycznej) oraz 2004/18/WE (sektorowej). Wywołuje to w praktyce problemy interpretacyjne, prowadzące często do sporów rozstrzyganych przez organy powołane do rozpatrywania środków ochrony prawnej, w tym przez sądy okręgowe w toku rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Bez legalnej definicji

Pomimo braku legalnej definicji zarówno doktryna, jak i orzecznictwo starają się skonstruować prawidłowe rozumienie pojęcia rażąco niskiej ceny.  W tym zakresie stanowisko orzecznictwa jest w zasadzie spójne z ustaleniami doktryny, zgodnie z którymi za rażąco niską cenę uznawana jest cena niewiarygodna i nierealistyczna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień (W. Łysakowski [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 305). Rozwijając tę myśl, rażąco niska cena to cena sformułowana w oderwaniu od reguł rynkowych i w związku z tym niewiarygodna, powodująca nieopłacalność wykonania zamówienia (wyrok SO w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r., XIX Ga 3/07).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne