Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Co powinna zawierać specyfikacja

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Halina Olszowska

Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest swoistą instrukcją dla wykonawcy, dlatego też powinna zawierać wyłącznie istotne dla danego zamówienia informacje i wskazówki. Zamawiający nie powinien w niej cytować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) – zwłaszcza tych, które dotyczą jego obowiązków, a na które wykonawca nie ma żadnego wpływu. Dotyczy to np. art. 24 pzp (wykluczenia), art. 26 ust. 3 i 4 pzp (wzywania do uzupełnienia oferty/wyjaśniania dokumentów), art. 87-90 pzp (poprawiania omyłek, badania rażąco niskiej ceny, odrzucenia oferty), art. 93 pzp (przesłanek dla unieważnienia postępowania) i wielu innych. Takie działanie zamawiającego nie ma najmniejszego sensu i tylko niepotrzebnie utrudnia wykonawcy znalezienie najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty i ustalenia ceny. Tym bardziej że, cytując liczne przepisy ustawy na zasadzie „co zamawiający zrobi, jeśli...”, zamawiający często pobieżnie i niezgodnie z ustawą opisuje przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji, nie wskazuje wykonawcy, jak prawidłowo ustalić cenę oferty, niezgodnie z ustawą określa sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy też kryteria i sposób oceny ofert.

Zawartość i udostępnianie

Podstawową zawartość siwz, w zależności od trybu postępowania i wartości zamówienia, określa art. 36 ust. 1 i 2 pzp. Przepisy dotyczące podwykonawstwa określono w art. 36 ust. 4 i ust. 5 – mają one zastosowanie także do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przepisów art. 36-38 pzp nie stosuje się w trybie licytacji elektronicznej oraz (z wyjątkiem podwykonawstwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 i ust. 5 pzp) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

W przetargu nieograniczonym siwz musi być zamieszczona na stronie internetowej (przy robotach budowlanych wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) od chwili ogłoszenia przetargu aż do upływu terminu składania ofert. Tam też muszą być zamieszczone wszelkie zmiany do niej, pytania i odpowiedzi, a także kopia odwołania (jeśli dotyczy siwz) i cała korespondencja w tej sprawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne