Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Co powinna zawierać specyfikacja

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Halina Olszowska

Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest swoistą instrukcją dla wykonawcy, dlatego też powinna zawierać wyłącznie istotne dla danego zamówienia informacje i wskazówki. Zamawiający nie powinien w niej cytować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) – zwłaszcza tych, które dotyczą jego obowiązków, a na które wykonawca nie ma żadnego wpływu. Dotyczy to np. art. 24 pzp (wykluczenia), art. 26 ust. 3 i 4 pzp (wzywania do uzupełnienia oferty/wyjaśniania dokumentów), art. 87-90 pzp (poprawiania omyłek, badania rażąco niskiej ceny, odrzucenia oferty), art. 93 pzp (przesłanek dla unieważnienia postępowania) i wielu innych. Takie działanie zamawiającego nie ma najmniejszego sensu i tylko niepotrzebnie utrudnia wykonawcy znalezienie najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty i ustalenia ceny. Tym bardziej że, cytując liczne przepisy ustawy na zasadzie „co zamawiający zrobi, jeśli...”, zamawiający często pobieżnie i niezgodnie z ustawą opisuje przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji, nie wskazuje wykonawcy, jak prawidłowo ustalić cenę oferty, niezgodnie z ustawą określa sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy też kryteria i sposób oceny ofert.

Zawartość i udostępnianie

Podstawową zawartość siwz, w zależności od trybu postępowania i wartości zamówienia, określa art. 36 ust. 1 i 2 pzp. Przepisy dotyczące podwykonawstwa określono w art. 36 ust. 4 i ust. 5 – mają one zastosowanie także do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przepisów art. 36-38 pzp nie stosuje się w trybie licytacji elektronicznej oraz (z wyjątkiem podwykonawstwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 i ust. 5 pzp) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

W przetargu nieograniczonym siwz musi być zamieszczona na stronie internetowej (przy robotach budowlanych wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) od chwili ogłoszenia przetargu aż do upływu terminu składania ofert. Tam też muszą być zamieszczone wszelkie zmiany do niej, pytania i odpowiedzi, a także kopia odwołania (jeśli dotyczy siwz) i cała korespondencja w tej sprawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne