Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska.


Unieważnienie części postępowania

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została otwarta oferta przetargowa, która wpłynęła w terminie zgodnym z siwz. W przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych zamawiający dopuszczał złożenie oferty częściowej. Czy jest dopuszczalne, aby unieważnić postępowanie tylko na te części przedmiotu zamówienia, na które została złożona pechowa oferta i w ten sposób „uratować” chociaż część tego postępowania?

 

W opisanym przypadku zaistniał obiektywny brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach, w których zamawiający nie otworzył publicznie jednej oferty, mimo iż została ona złożona przez wykonawcę w wymaganym terminie. Powyższe uniemożliwia kontynuację postępowania w zakresie tych części z uwagi na pojawienie się wątpliwości co do okoliczności faktycznych, takich jak: możliwość późniejszego wskazywania faktu złożenia oferty czy uzupełniania danych obligatoryjnie podawanych podczas otwarcia ofert, w którym mogą uczestniczyć nie tylko wykonawcy, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby i podmioty. Poza tym kontynuowanie postępowania z udziałem jedynie ofert otwartych w wyznaczonym terminie stałoby w sprzeczności tak z zasadą jawności, jak i uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

W podobnym przypadku KIO w wyroku z dnia 12 października 2009 r. (KIO/UZP 1344/09) stwierdziła: „Naruszenie przepisów ustawy przynosi skutek w postaci braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, dokonane zgodnie z zasadami prowadzenia postępowania wyboru oferty wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą (art. 91 ust. 1 pzp). Czynność otwarcia ofert nie może być ponowiona w postępowaniu. Ziściła się przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 6 pzp. (…) Na podstawie art. 191 ust. 2 pkt 2 pzp Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie wszystkich czynności w części dotyczącej rejonu I”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne