Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Polecenie służbowe

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Katarzyna Ciok, mec. Robert Mikulski
Tagi:    komisja przetargowa

Pracownik jest zobowiązany do odmowy wykonania polecenia przełożonego, jeżeli nie dotyczy ono pracy (nie jest zgodne z zajmowanym stanowiskiem), jest sprzeczne z przepisami prawa lub zawartą umową o pracę.

Czy zamawiający ma prawo wpływać na pracę swoich podwładnych za pomocą poleceń służbowych? Czy osoby podwładne mają obowiązek wykonywać wszystkie polecenia wydane przez swojego pracodawcę? Jaka odpowiedzialność ciąży na podwładnych zamawiającego w związku z wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich polecenia służbowego? Pytania te nabierają aktualności zwłaszcza w związku z pracami komisji przetargowych powoływanych przez zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, w większości wykonują swoje zadania przez pracowników, w związku z czym stosunki między pracodawcą jako zamawiającym a pracownikiem jako podmiotem działającym w imieniu zamawiającego podlegają kilku odrębnym regulacjom, których łączne zastosowanie może w praktyce powodować znaczne trudności.

Polecenie służbowe w kodeksie pracy

Z uwagi na istnienie węzła podporządkowania polecenia służbowe związane są najściślej z dziedziną prawa pracy. Wraz z nawiązaniem stosunku pracy u zamawiającego strony zostają obarczone określonymi obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), dalej: kp. Zgodnie z art. 100 § 1 kp do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych. Pracownik zobowiązany jest do respektowania polecenia przełożonego, o ile będzie ono dotyczyło pracy, pozostawało w zgodności z umową o pracę, tj. rodzajem umówionej pracy, i będzie zgodne z przepisami prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne