Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kontrola procedur

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Sylwia Mosur
Autor: Rys. B. Brosz

Zasady prowadzenia kontroli procedur udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, wydane przez ministra rozwoju regionalnego, określają rodzaje kontroli projektów współfinansowanych w ramach powyższego programu, zasady ich prowadzenia oraz prawa i obowiązki instytucji kontrolującej (instytucji pośredniczącej lub wdrażającej) oraz kontrolowanej (beneficjenta).

Obowiązek przekazywania informacji

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy. Jednym z rodzajów kontroli jest kontrola procedur zawierania umów, szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do ww. wytycznych.

 

Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania instytucji pośredniczącej lub wdrażającej omawiany program dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur o udzielenie zamówienia, a w szczególności:

 

  1. treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. informacji o rozpoczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 701 kodeksu cywilnego (dalej: kc), przed zawarciem umowy z wykonawcą, wraz z kopiami protokołu z postępowań wraz z załącznikami,
  4. projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów i kopii aneksów do umów podpisanych z wykonawcą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne