Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Kontrola procedur

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Sylwia Mosur
Autor: Rys. B. Brosz

Zasady prowadzenia kontroli procedur udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, wydane przez ministra rozwoju regionalnego, określają rodzaje kontroli projektów współfinansowanych w ramach powyższego programu, zasady ich prowadzenia oraz prawa i obowiązki instytucji kontrolującej (instytucji pośredniczącej lub wdrażającej) oraz kontrolowanej (beneficjenta).

Obowiązek przekazywania informacji

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy. Jednym z rodzajów kontroli jest kontrola procedur zawierania umów, szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do ww. wytycznych.

 

Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania instytucji pośredniczącej lub wdrażającej omawiany program dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur o udzielenie zamówienia, a w szczególności:

 

  1. treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. informacji o rozpoczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 701 kodeksu cywilnego (dalej: kc), przed zawarciem umowy z wykonawcą, wraz z kopiami protokołu z postępowań wraz z załącznikami,
  4. projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów i kopii aneksów do umów podpisanych z wykonawcą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne