Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Związek międzygminny inwestorem

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    siwz

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ten sposób związek międzygminny staje się inwestorem, czyli zamawiającym w zamówieniach publicznych.

Związki międzygminne umożliwiają współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań publicznych przekraczających możliwości finansowe bądź organizacyjne pojedynczej gminy. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla niewielkich jednostek, które organizacyjnie nie mają możliwości efektywnego realizowania swoich zadań i poprzez stworzenie związku z innymi jednostkami otrzymują wsparcie zapewniające celową i racjonalną gospodarkę. Takie działania można obecnie zaobserwować w obszarze gospodarki odpadami, która to z uwagi na swoją specyfikę praktycznie nie może być dobrze realizowana tylko w zakresie terytorialnym jednej gminy.

Zasady tworzenia, zadania, prawa i obowiązki związku

Utworzone związki międzygminne posiadają osobowość prawną i wykonują swoje statutowe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, co dotyczy również zamówień publicznych. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: usg). Zasadniczo utworzenie związku następuje na skutek dobrowolnej inicjatywy zainteresowanych gmin. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 64 ust. 4 usg, który przewiduje, że obowiązek utworzenia związku może zostać nałożony na gminy w drodze ustawy, która określa ponadto jego zadania oraz tryb zatwierdzenia statutu. Tworząc związek międzygminny, zainteresowane gminy określają, jakie zadania należące do zakresu ich działania będą wykonywane wspólnie. W celu realizacji wyznaczonych zadań zainteresowane gminy tworzą poprzez związek międzygminny osobny, samodzielny byt prawny i na niego przenoszą wykonywanie zadań będących zadaniami własnymi gminy. W wyniku utworzenia takiego związku zarówno prawa, jak i obowiązki gmin w nim uczestniczących dotyczące wykonywania zadań przekazanych związkowi przechodzą na utworzony związek.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne