Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zasady składania wadium

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Czy wykonawca może skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli samodzielnie przedłużył termin związania ofertą, jednak nie przedłużył terminu obowiązywania wadium wniesionego w pieniądzu?

 

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Ustawodawca wskazuje, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania. W zaistniałej sytuacji wykonawca z własnej inicjatywy, bez wezwania zamawiającego, złożył oświadczenie przedłużające termin związania jego ofertą, jednak nie złożył oświadczenia przedłużającego obowiązywanie wadium. W podobnej sprawie, w wyroku KIO z dnia 16 czerwca 2011 r. (KIO 1144/11), skład orzekający podkreślił, że gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, nie jest wymagane przedkładanie żadnych dodatkowych dokumentów w celu przedłużenia jego ważności. W ocenie Izby przedłużenie ważności wadium wnoszonego w formie pieniężnej nie jest związane z koniecznością złożenia oświadczenia wykonawcy, lecz należy je rozpatrywać przez pryzmat zabezpieczenia interesu zamawiającego na wypadek wystąpienia okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium.

 

Interes ten będzie zabezpieczony, dopóki środki pieniężne stanowiące wadium będą się znajdowały na rachunku bankowym zamawiającego. Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wykonawca nadal może skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Gdyby jednak wadium było wniesione w formie niepieniężnej, np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gdzie mamy ustanowione ograniczenia czasowe zabezpieczenia, wówczas dla skuteczności przedłużenia terminu związania ofertą konieczne byłoby przedłożenie dokumentu (nowej gwarancji lub aneksu do poprzedniej gwarancji), który gwarantowałby realizację roszczeń zamawiającego w przedłużonym terminie związania ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne