Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Sposób na szarą strefę na rynku pracy?

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: mec. Adam Roszyk

Wykluczenie z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy ze względu na różnego rodzaju cechy podmiotowe nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. Takimi wykonawcami są przede wszystkim ci, którzy w przeszłości dopuścili się uchybień skutkujących nienależytym wykonaniem zamówienia, przynosząc szkodę zamawiającemu. Podlegają oni wówczas wykluczeniu, a ich oferty zostają odrzucone. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem z postępowania zawarty jest w art. 24 pzp i zawiera m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkujące powstaniem szkody u zamawiającego, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy czy też skazanie wykonawcy lub członków organu zarządzającego wykonawcy za określone przepisami ustawy przestępstwa. Katalog ten został obecnie powiększony w związku z wejściem w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: uspwpc). Nowe przepisy zawarto w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp.

Ustawowy zakaz zatrudniania cudzoziemców bez prawa pobytu

Uchwalona ustawa ma implementować do porządku krajowego postanowienia unijnej dyrektywy 2009/52/WE, której przedmiotem jest ustanowienie w Unii Europejskiej systemu sankcji wobec pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich przebywających na terenie państw członkowskich nielegalnie. Celem regulacji jest ograniczenie niekorzystnych skutków zatrudniania takich osób, jak straty w budżetach państwowych (związane z szarą strefą na rynku pracy), zakłócenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pogorszenie warunków pracy i obniżka płac. Zarówno dyrektywa, jak i uspwpc zmierzają do zmniejszenia skutków nielegalnej migracji przede wszystkim poprzez wprowadzenie szeregu sankcji, w tym karnych, z tytułu zatrudniania osób nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej i zmuszenie w ten sposób pracodawców do zaprzestania korzystania z siły roboczej pracowników, którzy nie dysponują prawem pobytu w państwach UE. Spośród wprowadzonych regulacji szczególną uwagę podmiotów działających na rynku zamówień publicznych powinny przykuć te, które dotyczą wykluczenia z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem przepisów uspwpc.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne