Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sposób na szarą strefę na rynku pracy?

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: mec. Adam Roszyk

Wykluczenie z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy ze względu na różnego rodzaju cechy podmiotowe nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. Takimi wykonawcami są przede wszystkim ci, którzy w przeszłości dopuścili się uchybień skutkujących nienależytym wykonaniem zamówienia, przynosząc szkodę zamawiającemu. Podlegają oni wówczas wykluczeniu, a ich oferty zostają odrzucone. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem z postępowania zawarty jest w art. 24 pzp i zawiera m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkujące powstaniem szkody u zamawiającego, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy czy też skazanie wykonawcy lub członków organu zarządzającego wykonawcy za określone przepisami ustawy przestępstwa. Katalog ten został obecnie powiększony w związku z wejściem w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: uspwpc). Nowe przepisy zawarto w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp.

Ustawowy zakaz zatrudniania cudzoziemców bez prawa pobytu

Uchwalona ustawa ma implementować do porządku krajowego postanowienia unijnej dyrektywy 2009/52/WE, której przedmiotem jest ustanowienie w Unii Europejskiej systemu sankcji wobec pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich przebywających na terenie państw członkowskich nielegalnie. Celem regulacji jest ograniczenie niekorzystnych skutków zatrudniania takich osób, jak straty w budżetach państwowych (związane z szarą strefą na rynku pracy), zakłócenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pogorszenie warunków pracy i obniżka płac. Zarówno dyrektywa, jak i uspwpc zmierzają do zmniejszenia skutków nielegalnej migracji przede wszystkim poprzez wprowadzenie szeregu sankcji, w tym karnych, z tytułu zatrudniania osób nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej i zmuszenie w ten sposób pracodawców do zaprzestania korzystania z siły roboczej pracowników, którzy nie dysponują prawem pobytu w państwach UE. Spośród wprowadzonych regulacji szczególną uwagę podmiotów działających na rynku zamówień publicznych powinny przykuć te, które dotyczą wykluczenia z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem przepisów uspwpc.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne