Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Oferta z cenami jednostkowymi

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: Danuta Domżalicka
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku planowania zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych zamawiający musi założyć pewien maksymalny limit ilości dostaw, usług czy robót budowlanych. Inaczej złożone oferty mogą okazać się nieporównywalne.

Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie cen jednostkowych przeprowadzane są w sytuacjach, gdy nie można dokładnie określić rzeczywistej ilości zamawianych dostaw, usług czy też koniecznych do wykonania robót budowlanych. Przy czym ceny jednostkowe są ryczałtem, a więc są niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Jedynie w przypadku zamówień wieloletnich w postanowieniach umownych wprowadzane są zapisy, które przewidują ich waloryzację.

Konieczność określenia orientacyjnych ilości zamówienia

Zamawiający udziela zamówienia publicznego wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W ustawie Prawo zamówień publicznych oferta najkorzystniejsza została zdefiniowana jako oferta z najniższą ceną albo oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. W definicji tej nie ma mowy o cenach jednostkowych, tylko o cenie. Przez cenę natomiast należy rozumieć – w myśl ustawy o cenach – „wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami. W ustawie tej została również zdefiniowana cena jednostkowa. Cena jednostkowa towaru (usługi) to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

 

W pzp odniesienie do cen jednostkowych znajdujemy jedynie w art. 150 ust. 1 ustawy. Przepis ten dotyczy ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zgodnie z art. 93 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne