Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Nieprawdziwe informacje

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: mec. Martyna Migas, mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    oświadczenie   referencje

Na jakich zasadach z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Ustawodawca w ustawie Prawo zamówień publicznych szczegółowo przewidział okoliczności, w których wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki te stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że zamawiający nie może eliminować wykonawcy z postępowania z innych powodów niż wprost wymienione w ustawie. W praktyce jednak nierzadko zamawiający staje przed problemem zakwalifikowania określonego zachowania wykonawcy i przyporządkowania go do jednej z owych okoliczności. Za szczególnie trudną z punktu widzenia zamawiającego uznać należy sytuację, gdy musi zmierzyć się on z pojęciami niezdefiniowanymi wprost w ustawie, a dodatkowo odmiennie interpretowanymi w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Takim pojęciem są „nieprawdziwe informacje”, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.

„Nieprawdziwe informacje” w pzp i w dyrektywach

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Wykluczenie wykonawcy na podstawie tego przepisu musi poprzedzać wystąpienie łącznie dwóch przesłanek:

1) przedstawienie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę,

2) złożenie nieprawdziwych informacji ma lub może mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

Ustawodawca nie zdefiniował wprost w ustawie, co należy przyjmować za „nieprawdziwe informacje”, dlatego stosując omawiany przepis, skorzystać trzeba z dorobku doktryny i orzecznictwa. Komentatorzy pzp wskazują, że przez „informacje nieprawdziwe” należy rozumieć informacje, które nie są zgodne ze stanem faktycznym, odbiegają od rzeczywistości (por. W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex 2012). Nieprawdziwe informacje mogą być zawarte w oświadczeniach i dokumentach składanych przez wykonawcę, we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub w ofercie. Ponadto mogą być to informacje, które wykonawca przedstawi dopiero w wyjaśnieniach treści oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne