Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Treść umowy i jej zmiany

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Halina Olszowska

Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zdarza się jednak, że zamawiający wykorzystują ramowe wzory umów niekoniecznie przydatne do danego postępowania. Stąd też konieczność sprawdzenia, czy projekt (wzór) umowy jest zgodny z treścią specyfikacji.

Ogólne zasady

Projekt (wzór) umowy jest częścią specyfikacji, więc wykonawcy przysługuje takie samo prawo do wyjaśniania treści umowy, jak względem samej specyfikacji.

 

Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp do umów w sprawie zamówień publicznych zastosowanie mają w pierwszym rzędzie przepisy pzp, a w następnej kolejności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Umowa o zamówienie publiczne musi być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i na czas określony (wyjątek stanowi dostawa mediów i licencja na oprogramowanie komputerowe – art. 143 pzp). Zakres świadczenia wykonawcy oraz cena określone w umowie nie mogą się różnić od treści najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne