Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Treść umowy i jej zmiany

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Halina Olszowska

Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zdarza się jednak, że zamawiający wykorzystują ramowe wzory umów niekoniecznie przydatne do danego postępowania. Stąd też konieczność sprawdzenia, czy projekt (wzór) umowy jest zgodny z treścią specyfikacji.

Ogólne zasady

Projekt (wzór) umowy jest częścią specyfikacji, więc wykonawcy przysługuje takie samo prawo do wyjaśniania treści umowy, jak względem samej specyfikacji.

 

Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp do umów w sprawie zamówień publicznych zastosowanie mają w pierwszym rzędzie przepisy pzp, a w następnej kolejności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Umowa o zamówienie publiczne musi być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i na czas określony (wyjątek stanowi dostawa mediów i licencja na oprogramowanie komputerowe – art. 143 pzp). Zakres świadczenia wykonawcy oraz cena określone w umowie nie mogą się różnić od treści najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne