Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Forma uzupełniania – faksem czy pisemnie

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Grzegorz Mazurek
Autor: Fot. W. Benicewicz, Ingram Publishing
Autor: Piotr Kanarek

Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów za pośrednictwem faksu. Jeśli jednak w wezwaniu do uzupełnienia zamawiający konkretnie wskaże formę pisemną, wtedy należy dostosować się do jego wymagań.

Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw jest obowiązkiem zamawiającego, jeśli wykonawcy ich nie złożyli, zawierają błędy lub są wadliwe (w przypadku pełnomocnictw).

 

Dla zamawiających kwestia formy uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw jest niejednokrotnie problematyczna. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie – prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Należy również podkreślić zasadę pisemności ofert. Zgodnie z art. 82 ust. 2 pzp ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wraz z ofertą wykonawcy składają tzw. dokumenty podmiotowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków opisanych przez zamawiającego, a także tzw. dokumenty przedmiotowe oraz pełnomocnictwa. Czy zatem w przypadku uzupełniania powinny być one traktowane tak jak oferta i być składane wyłącznie pisemnie? Czy dopuszcza się ich przesłanie za pośrednictwem faksu? Tego rodzaju sytuacje były przedmiotem rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej. Dlatego, w celu ujednolicenia praktyki, warto przeanalizować orzecznictwo.

 

Określenie sposobu uzupełnienia w treści wezwania

W przetargu dotyczącym budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko, prowadzonym w 2009 r., zamawiający wezwał jednego z wykonawców do uzupełnienia wniosku o rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe wraz z tłumaczeniem na język polski. Pismo w sprawie wezwania zawierało następujące pouczenie:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne