Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Czas postępowania

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Piotr Schmidt

Choć definicja postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego funkcjonuje już w systemie zamówień publicznych od kilku lat, zamawiający nadal mają wątpliwości co do dokładnego określenia jego ram czasowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych i zawartą w nim definicją legalną postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Opinia prawna UZP

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię prawną dotyczącą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście obowiązku złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 pzp). W przytoczonej opinii stwierdzono: „Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwilą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy). Powyższej oceny nie zmienia fakt, iż uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma możliwość zweryfikowania jego wyniku w ramach przysługujących mu środków ochrony prawnej poprzez wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania, a następnie skargi do sądu (art. 179 ust. 1 ustawy)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne