Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wybór kolejnej oferty

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Małgorzata Moras

Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Wpraktyce wielokrotnie spotyka się przypadki korzystania przez zamawiających z uprawnienia przysługującego im na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli wybierania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Dzieje się tak wówczas, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kwestia interpretacji

Na wstępie należy ustalić, co oznacza termin „uchylanie się” od zawarcia umowy, bowiem właśnie ta kwestia wzbudza najwięcej wątpliwości.

 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r. (II CKN 624/98)

„Subiektywny element zawarty w sformułowaniu »uchyla się« (…) wskazuje na to, że zobowiązany dopuszcza się świadomie działania lub zaniechania zmierzającego do bezpodstawnego niezawarcia umowy przyrzeczonej, a przynajmniej godzi się z takim skutkiem”.

 

Za uchylanie się od zawarcia umowy należy uznać np. sytuację, w której wykonawca odmawia podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie podając żadnego racjonalnego usprawiedliwienia.

 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 r. (IV CKN 461/00)

Sąd uznał za brak uchylania się przypadek, gdy niewykonanie zobowiązania zawarcia umowy przyrzeczonej w określonym terminie nastąpiło na skutek konieczności dopełnienia przez jedną ze stron formalności umożliwiających zawarcie umowy definitywnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne