Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 2)

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym wydaniu aktualne przepisy.

Obecnie, po wejściu w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), dalej: mała nowelizacja, art. 22 ust. 1 pzp w części dotyczącej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału i osób zdolnych do wykonania zamówienia otrzymał nowe brzmienie. Nowelizacja ta wprowadziła również zupełnie nowy przepis – art. 26 ust. 2b pzp.

 

Wymusiło to również odpowiednie zmiany w postanowieniach aktów wykonawczych. Dotychczasowe rozporządzenie z 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastąpiono rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie 2009, na skutek czego to pierwsze utraciło moc. Na podstawie rozporządzenia 2009 obecnie w zakresie dysponowania czy to potencjałem technicznym, czy osobowym, dopuszczalne jest tylko żądanie wykazu wraz z informacją o podstawach tego dysponowania – § 1 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 rozporządzenia 2009 (szerzej zob. J. Wysocki, Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego, Przetargi Publiczne nr 2 (51), 2010 r., s. 8 i n. oraz A. Szyszkowski, Dokumenty żądane od wykonawców, Monitor Zamówień Publicznych nr 5, 2010 r., s. 4 i n.). Regulacje dotyczące samego zobowiązania podmiotu trzeciego, które potwierdza stan dysponowania przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednim potencjałem, wynikają natomiast wprost z dyspozycji art. 26 ust. 2b pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne