Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Usługi niepriorytetowe

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku usług niepriorytetowych zamawiający nie stosują określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Gdy przedmiotem zamówienia są usługi priorytetowe, muszą stosować wszystkie przepisy.

Zamawiający, prowadząc postępowania na zasadach po nowelizacjach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, najczęściej pamięta tylko o tym, że wykonawcom nie przysługują już protesty, natomiast całkowicie zapominają o wielu innych zmianach.

 

Jedną z nich jest możliwość wykorzystania wyłączeń częściowych w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego dotyczących usług o charakterze niepriorytetowym. Przepis art. 5 ust. 1 pzp ustanawia złagodzony reżim prawny dla usług niepriorytetowych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68).

 

Wskazane w załączniku dwie kategorie usług niepriorytetowych od 17 do 27 stanowią katalog otwarty. Fakt ten potwierdza ostatnia z wymienionych kategorii – 27 pt. „inne usługi”, w której mieszczą się wszelkie usługi nienazwane, nowe i nieoznaczone konkretnymi kodami CPV, pod warunkiem iż nie są to usługi określone w załączniku nr 1.

Uproszczone przepisy

Usługi podzielone zostały na priorytetowe i niepriorytetowe (wzorem załączników do dyrektywy 2004/18/WE), pozwalając tym samym zamawiającemu na odstępstwo od stosowania części przepisów ustawy w niektórych przypadkach. Do zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi priorytetowe, zastosowanie mają wszystkie przepisy pzp. Natomiast w postępowaniach, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, zamawiający – zgodnie z wytycznymi art. 5 ustawy – nie stosuje przepisów pzp dotyczących:

 

  1. terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
  2. obowiązku żądania wadium,
  3. obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  4. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,
  5. przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne