Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kary umowne i odsetki ustawowe

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    szkoda   kary umowne

Właściwie skonstruowana umowa to gwarancja prawidłowej realizacji zamówienia publicznego. Jednym z instrumentów prawnych służących zabezpieczeniu interesów gospodarczych zamawiających są kary umowne.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

 

Powyższa definicja określa zatem najważniejsze punkty postępowania toczącego się w celu udzielenia zamówienia i podpisania umowy regulującej szczegółowo obowiązki stron.

Umowy o zamówienie publiczne

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie podpisanie z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli wybór ten nie jest możliwy, to drugim sposobem zakończenia postępowania jest jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 93 pzp.

 

O ile przepisy pzp w sposób kompleksowy regulują poszczególne etapy postępowania, z podziałem na poszczególne tryby, wskazując różnice i płynące stąd obowiązki zamawiającego, o tyle nie poświęcają zbyt wiele uwagi samej umowie w sprawie zamówienia publicznego. Zagadnienie umów w zamówieniach publicznych zostało uregulowane w art. 139-151a pzp. Najważniejszym przepisem z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu jest odesłanie zawarte w art. 139 pzp, zgodnie z którym do umów w zamówieniach publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Powyższe odesłanie umożliwia zatem zamawiającym sięgnięcie na etapie konstruowania projektów umów po całe bogactwo cywilistycznych instytucji zabezpieczających ich prawno-gospodarcze interesy.

 

Nie oznacza to jednak, iż nie powinni pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących umów w zamówieniach publicznych, jak np. wymogach co do:

 

  1. formy pisemnej (pod rygorem nieważności),
  2. jawności,
  3. tożsamości świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy ze świadczeniem, do którego zobowiązał się wykonawca w ofercie,
  4. ograniczeń dotyczących czasu obowiązywania umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne