Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kary umowne i odsetki ustawowe

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    szkoda   kary umowne

Właściwie skonstruowana umowa to gwarancja prawidłowej realizacji zamówienia publicznego. Jednym z instrumentów prawnych służących zabezpieczeniu interesów gospodarczych zamawiających są kary umowne.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

 

Powyższa definicja określa zatem najważniejsze punkty postępowania toczącego się w celu udzielenia zamówienia i podpisania umowy regulującej szczegółowo obowiązki stron.

Umowy o zamówienie publiczne

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie podpisanie z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli wybór ten nie jest możliwy, to drugim sposobem zakończenia postępowania jest jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 93 pzp.

 

O ile przepisy pzp w sposób kompleksowy regulują poszczególne etapy postępowania, z podziałem na poszczególne tryby, wskazując różnice i płynące stąd obowiązki zamawiającego, o tyle nie poświęcają zbyt wiele uwagi samej umowie w sprawie zamówienia publicznego. Zagadnienie umów w zamówieniach publicznych zostało uregulowane w art. 139-151a pzp. Najważniejszym przepisem z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu jest odesłanie zawarte w art. 139 pzp, zgodnie z którym do umów w zamówieniach publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Powyższe odesłanie umożliwia zatem zamawiającym sięgnięcie na etapie konstruowania projektów umów po całe bogactwo cywilistycznych instytucji zabezpieczających ich prawno-gospodarcze interesy.

 

Nie oznacza to jednak, iż nie powinni pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących umów w zamówieniach publicznych, jak np. wymogach co do:

 

  1. formy pisemnej (pod rygorem nieważności),
  2. jawności,
  3. tożsamości świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy ze świadczeniem, do którego zobowiązał się wykonawca w ofercie,
  4. ograniczeń dotyczących czasu obowiązywania umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne