Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dokumentowanie pełnomocnictwa

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: mec. Anna Nowacka
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo
Autor: Bartłomiej Brosz

Mimo niejednolitego orzecznictwa w kwestii sposobu dokumentowania pełnomocnictwa składanego wraz z ofertą, najlepiej jest, jeśli ma ono formę pisemną. Tak więc należy składać oryginał lub jego notarialnie poświadczoną kopię.

Analiza przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, prowadzi do wniosku, że akt ten w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestię pełnomocnictwa. Ustawa właściwie jedynie w dwóch miejscach odnosi się wprost do pełnomocnictwa – w art. 23 ust. 2 oraz w art. 26 ust. 3 pzp.

 

Przepisy te nie dają jednak żadnej odpowiedzi zarówno na pytania dotyczące wymaganej treści pełnomocnictwa składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na te dotyczące formy, w jakiej powinno ono zostać złożone przez wykonawcę czy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpowiedzi tych nie zawierają również przepisy wykonawcze do pzp, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817).

W kodeksie cywilnym

W tych okolicznościach przywołać należy w pierwszej kolejności art. 14 pzp, zgodnie z którym do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.

 

Przepisy kc (art. 95 i 96 dotyczące przedstawicielstwa) nie zawierają jednak samej definicji pełnomocnictwa. W doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że co do zasady pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych, a rolą pełnomocnika jest składanie w imieniu reprezentowanego oświadczeń woli, a tym samym zastępowanie go przy czynnościach prawnych – nie zaś przy innych czynnościach, w tym w szczególności przy czynnościach faktycznych1. Kwestię formy samego dokumentu pełnomocnictwa reguluje natomiast art. 99 § 1 kc. Treść tego przepisu wskazuje, że w przypadku czynności, dla których określona forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), pełnomocnictwo do ich dokonania musi być udzielone w identycznej formie i to również pod rygorem nieważności2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne