Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Tylko jedna oferta

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Kinga Gawron

Prosta zasada, że każdy wykonawca ma prawo złożyć w danym postępowaniu tylko jedną ofertę, może wywoływać wątpliwości, gdy uwzględni się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wykonawca może złożyć jedną ofertę. Przepis ten na pierwszy rzut oka jest zrozumiały i nie stwarza problemów interpretacyjnych, jednak należy uwzględnić sytuacje, w których znajduje on zastosowanie.

Wykonawca w roli podwykonawcy

Nie można wykluczyć, że wykonawca wyrazi zgodę na wystąpienie w roli podwykonawcy innego podmiotu składającego ofertę w tym samym postępowaniu w celu zwiększenia swojej szansy na udział w realizacji zamówienia. Wprawdzie – w myśl art. 36 ust. 4 pzp – zamawiający żąda wskazania w ofercie jedynie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, jednak nie jest on uprawniony do żądania informacji na temat tego podmiotu. Tymczasem art. 26 ust. 2b pzp daje możliwość poznania podwykonawcy. Przepis ten bowiem stanowi podstawę do polegania przez wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Korzystając z tego uprawnienia, wykonawca przedkłada – najczęściej pisemnie – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Taki dokument sam w sobie nie przesądza o udziale tych podmiotów w charakterze podwykonawców, ale coraz częściej można zaobserwować, że zamawiający, zwłaszcza prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczają wymóg z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia (służących wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp). W takiej sytuacji zatem zamawiający dowie się, kto wystąpi w charakterze podwykonawcy.

Powiązania kapitałowe i osobowe

Nierzadko zdarza się, że między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą występują powiązania kapitałowe. Rozważenia zatem wymaga sytuacja, kiedy jeden wykonawca posiada udziały lub akcje w podmiocie będącym wykonawcą w tym samym postępowaniu. Jeżeli bowiem posiadane udziały lub akcje stanowią więcej niż połowę wszystkich udziałów lub akcji danego podmiotu, wpływ na prowadzenie spraw takiego podmiotu jest znaczący. Może to zatem skutkować podejmowaniem określonych decyzji na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne