Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Należyta staranność w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Pojęcie należytej staranności, które w prawie zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane, a na które powołuje się ustawodawca, dotyczy głównie kwestii związanych z przygotowaniem postępowania, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nałożyła na zamawiającego szereg obowiązków, których niespełnienie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku zamówień realizowanych przy współudziale środków unijnych – również nałożeniem tzw. korekt finansowych. Do tego typu obowiązków, w ramach przygotowania postępowania, należy zaliczyć opis przedmiotu zamówienia oraz ustalenie jego wartości. Zgodnie z pzp czynności te zamawiający powinien wykonać z należytą starannością. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego pojęcia, mimo że do należytej staranności przywiązuje bardzo dużą wagę. Termin ten określony został jednak w art. 355 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, do którego ustawodawca odsyła w przypadku spraw nieuregulowanych w pzp.

 

Należyta staranność oznacza obiektywny wzorzec postępowania i odnosi się raczej do sposobu działania niż jego wyniku. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r. (V CK 311/02) napisano: „Przepis art. 355 § 1 kc stawia dłużnikowi wymaganie wykonywania zobowiązania z należytą starannością, to jest starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny (…)”.

Należyta staranność a opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 29 pzp przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wynika z tego, że przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą pojęć niejasnych i niedookreślonych.

 

Użyte przez ustawodawcę określenie „jednoznaczny i wyczerpujący” wskazuje, że opis powinien być sporządzony w sposób staranny, szczegółowy, wnikliwy i gruntowny, aby nie prowadził do sporów oraz nie budził jakichkolwiek wątpliwości i zbędnych dyskusji oraz miał jedno znaczenie, które zostanie tak samo zrozumiane przez wszystkich uczestników prowadzonego postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne