Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Należyta staranność w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Pojęcie należytej staranności, które w prawie zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane, a na które powołuje się ustawodawca, dotyczy głównie kwestii związanych z przygotowaniem postępowania, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nałożyła na zamawiającego szereg obowiązków, których niespełnienie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku zamówień realizowanych przy współudziale środków unijnych – również nałożeniem tzw. korekt finansowych. Do tego typu obowiązków, w ramach przygotowania postępowania, należy zaliczyć opis przedmiotu zamówienia oraz ustalenie jego wartości. Zgodnie z pzp czynności te zamawiający powinien wykonać z należytą starannością. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego pojęcia, mimo że do należytej staranności przywiązuje bardzo dużą wagę. Termin ten określony został jednak w art. 355 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, do którego ustawodawca odsyła w przypadku spraw nieuregulowanych w pzp.

 

Należyta staranność oznacza obiektywny wzorzec postępowania i odnosi się raczej do sposobu działania niż jego wyniku. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r. (V CK 311/02) napisano: „Przepis art. 355 § 1 kc stawia dłużnikowi wymaganie wykonywania zobowiązania z należytą starannością, to jest starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny (…)”.

Należyta staranność a opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 29 pzp przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wynika z tego, że przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą pojęć niejasnych i niedookreślonych.

 

Użyte przez ustawodawcę określenie „jednoznaczny i wyczerpujący” wskazuje, że opis powinien być sporządzony w sposób staranny, szczegółowy, wnikliwy i gruntowny, aby nie prowadził do sporów oraz nie budził jakichkolwiek wątpliwości i zbędnych dyskusji oraz miał jedno znaczenie, które zostanie tak samo zrozumiane przez wszystkich uczestników prowadzonego postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne