Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Rozliczanie wydatków kwalifikowanych (cz. 3)

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Anna Kolczyk
Tagi:    kontrola   nadzór autorski

Gwarancją rzetelnego rozliczania wydatków kwalifikowanych jest prowadzenie przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej do wszystkich operacji związanych z dofinansowanym projektem.

Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dowody zapłaty oraz dokumenty potwierdzające wykonanie robót, usług lub dostaw. Każdy z nich musi być rzetelnie i dokładnie opisany.

 

Prawidłowy opis dokumentów finansowych powinien pozwalać na jednoznaczną identyfikację wydatku z projektem. Zatem faktura lub inny dokument księgowy musi posiadać odpowiedni opis, który zwykle znajduje się na odwrocie dokumentu. Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia całego opisu na oryginale dokumentu np. z powodu jego wielkości albo złej jakości papieru – można go przygotować na osobnej kartce stanowiącej załącznik do faktury. W takim jednak przypadku na odwrocie oryginału dokumentu należy obowiązkowo dopisać numer umowy o dofinansowanie oraz kwotę wydatków kwalifikowanych.

 

Instytucja zarządzająca opracowała przykładowy wzór opisu faktury, który można znaleźć w załącznikach do zaleceń z dnia 8 października 2010 r. w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ, wydanych przez ministra rozwoju regionalnego. Jednakże nie należy się sztywno trzymać wizualnego układu wzoru opisu faktury proponowanego przez instytucję zarządzającą – ważne jest, aby zawarte były tam wszystkie wymagane elementy opisu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sugerowany przez instytucje zarządzające opis faktury dostosować bądź uzupełnić o zapisy zgodne z wewnętrznymi procedurami stosowanymi u beneficjenta. Opisu na fakturze można dokonywać odręcznie, jak również za pomocą przygotowanego wcześniej na komputerze wzoru pieczęci.

 

Odpowiednio sporządzony opis dokumentu powinien być podpisany przez osoby sprawdzające dokument pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzony przez osoby upoważnione (kierownika jednostki/głównego księgowego). Ponadto, stosując zasadę wizualizacji i promocji, na opisie dokumentu można umieścić dodatkowo logo Unii Europejskiej oraz logo programu operacyjnego.


Elementy opisu dokumentów finansowych

  1. nazwa programu operacyjnego,
  2. numer działania,
  3. nazwa projektu,
  4. numer umowy o dofinansowanie,
  5. kategoria i kwota wydatków kwalifikowanych,
  6. krótka charakterystyka wykonanych robót, usług lub dostaw (w tym odniesienie do dokumentu potwierdzającego ich wykonanie, jeśli taki został sporządzony, np. protokołu odbioru, przejściowego świadectwa płatności, numeru zadania wymienionego w harmonogramie realizacji projektu),
  7. numer i data umowy lub zlecenia, na podstawie którego wydatek został poniesiony ze wskazaniem podstawy prawnej udzielenia zamówienia publicznego,
  8. procent, w którym część wydatku została uznana za kwalifikowaną (w przypadku gdy wydatek jest tylko w części kwalifikowany),
  9. kurs przeliczeniowy (dla faktur wyrażonych w walucie innej niż zł),
  10.  kod klasyfikacji budżetowej (w przypadku jednostek budżetowych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne