Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Umowy o dofinansowanie

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Sylwia Mosur
Autor: Bartłomiej Brosz

Procedury zawierania umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa o dofinansowanie projektu zawiera szereg obowiązków, z których musi się wywiązać beneficjent m.in. podczas wydatkowania środków na zadania wchodzące w zakres danej inwestycji. Dzieje się tak również w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, powyżej progów unijnych. Na podstawie bowiem § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zawierający umowy, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami w trybach, o których mowa w art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, chyba że przepisy szczególne wymagają innego trybu i formy zawarcia umowy. W przypadkach określonych w «Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ» beneficjent może zawrzeć umowę w trybie innym niż wskazany w art. 701-705 Kodeksu cywilnego”. Wspomniane przepisy kc dotyczą zasad przeprowadzania aukcji i przetargu.

 

W stosunku do umów nieobjętych zakresem stosowania pzp zastosowanie mają zasady wypływające bezpośrednio z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TUE), w tym w szczególności zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Beneficjent w powyższym przypadku podlega kontroli pod względem zgodności podejmowanych działań z postanowieniami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.

Potwierdzanie wydatków

W przypadku wydatków ponoszonych na podstawie umów zawartych z zastosowaniem pzp istnieje domniemanie, że wymóg efektywności poniesienia wydatku jest zachowany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne