Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzecznictwo ETS (cz. 1)

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (nazywany też Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów (Traktatu o Uni Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Do jego zadań należy:

 

  1. kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
  2. czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z Traktatów,
  3. wykładnia prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

 

W interesującym nas obszarze zamówień publicznych orzecznictwo ETS związane jest głównie z drugim oraz trzecim z zarysowanych powyżej zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenie w trybie prejudycjalnym.

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu, złożonej do Trybunału przez Komisję Unii Europejskiej. W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej czy też niezgodnej z duchem dyrektywy.

 

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (Traktaty), jak i wtórnego (np. dyrektywy). Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego” (nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym – DzUrz UE 2009/C 397/01 z dnia 5 grudnia 2009 r.), tylko – co już zostało wspomniane powyżej – interpretacja prawa unijnego.

 

Tytułem wstępu dodajmy jeszcze, iż wyczerpujące informacje dotyczące kompetencji Trybunału, jak również szczegóły dotyczące zarysowanych powyżej procedur znajdują się na jego stronie internetowej http://www.curia.europa.eu, natomiast pełna treść orzeczeń omawianych w dalszej części niniejszego artykułu znajduje się w bazie danych prawa unijnego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne