Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Winda dla dzieci niepełnosprawnych

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Danuta Domżalicka

Zamawiając dźwig osobowy dla dzieci niepełnosprawnych, należy bardzo dokładnie przygotować odpowiednią dokumentację i prawidłowo ją zatytułować, aby nie było wątpliwości odnośnie tego, co zamawiający chciał zamówić.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), dalej: uso, „zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin”.

 

Gmina, jako jedna z wymienionych przez ustawodawcę jednostek samorządu terytorialnego, pełni funkcję tzw. organu prowadzącego, którego szczegółowe zadania określa art. 5 ust. 7 uso. Jednym z nich jest wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

 

W myśl art. 80 ust. 1 uso szkoły publiczne prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z zasadami, jakie zobowiązany jest stosować organ lub podmiot prowadzący szkołę. Zobowiązane są więc przy wydatkowaniu środków publicznych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 tys. euro dla szkoły najczęściej przeprowadza właśnie organ ją prowadzący. Przykładem takiego zamówienia może być budowa/dostawa dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w publicznej szkole podstawowej.

Przystosowanie obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie budynki użyteczności publicznej, które powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), dalej: pr. bud., muszą spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowo wymogi te określa art. 5 ust. 1 pkt 4 pr. bud. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy – biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania – projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne