Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Błąd w obliczeniu ceny zawartej w ofercie

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz

Konsekwencją stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny przez wykonawcę jest odrzucenie takiej oferty. Nie może być w tym przypadku mowy o poprawieniu omyłki. Największą trudnością jest jednak sama kwalifikacja takiego błędu.

Jedną z podstaw odrzucenia oferty jest błąd w obliczeniu ceny. Pojęcie „błędu w obliczeniu ceny” sprawia jednak wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. W obliczu zmieniających się przepisów – w szczególności likwidacji art. 88 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zawierającego katalog sposobów poprawienia omyłek w ofertach i wprowadzenia „otwartych” możliwości ich poprawiania w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – w bardzo wielu sytuacjach tak zamawiający, jak i wykonawcy mają wiele wątpliwości co do prawidłowego zakwalifikowania omyłek i błędów w ofertach. Szczególne trudności sprawia kwalifikacja błędów związanych z podatkiem od towarów i usług – z uwagi na różne opinie pojawiające się w doktrynie i orzecznictwie. W tym celu należy dokonać przeglądu opinii i orzeczeń.

1. Błąd w obliczeniu ceny a kwestia możliwości poprawienia omyłek w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp

W przetargu dotyczącym udzielenia kredytu w wysokości 16 mln zł zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, wskazując, że popełnił on błąd polegający na przyjęciu dodatkowego parametru do wyliczenia wysokości rocznego kosztu obsługi zadłużenia, tj. wskaźnika liczby dni wykorzystania kredytu jako stosunku liczb 364/365.  Wykonawca złożył protest, a następnie odwołał się, twierdząc m.in., że skoro koszt obsługi zadłużenia nie stanowi ceny, to nie ma zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. Ponadto wskazał na możliwość poprawienia takiej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp (omyłka „nieistotna”).

 

  • Wyrok KIO z dnia 20 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP/446/09)

 

„Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, że skoro koszt obsługi zadłużenia nie stanowi ceny, to wyłączone jest stosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, stanowiącego o odrzuceniu oferty, w przypadku gdy zawiera błąd w obliczeniu ceny. Jeżeli cena składa się z wielu elementów kalkulacyjnych, to błąd przy wyliczeniu danego elementu może przekładać się na błąd w wyliczeniu ceny. Aby odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, czy art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z jakich przyczyn, czy jest to wynikiem błędu, a jeżeli tak, to czy błąd kwalifikuje się do poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pzp”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne