Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak obliczać termin związania ofertą

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Marcin Grabski

W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania.

Właściwe określenie terminu związania ofertą oraz wybór najkorzystniejszej oferty w tym właśnie okresie stanowią podstawowe przesłanki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, które nie będzie podlegało unieważnieniu. Błędy popełniane przez zamawiających i wykonawców przy dokonywaniu tych czynności nie należą do rzadkości, o czym świadczy bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Terminy związania ofertą

Podstawowe terminy związania ofertą zostały określone w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Zgodnie natomiast z art. 85 ust. 5 pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dyskusje na temat tego, czy dzień składania ofert należy liczyć jako pierwszy dzień związania ofertą, toczą się w doktrynie od dłuższego czasu. Spór toczy się bowiem o to, czy do art. 85 ust. 5 pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, w szczególności art. 111 § 2, który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zwolennicy stosowania w zakresie terminu związania ofertą przepisów kc wskazują, że przepisy pzp nie określają sposobu obliczania terminu; określają jedynie jego początek poprzez wskazanie konkretnego zdarzenia (por. J. Pieróg. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 284). Pogląd ten umacnia orzecznictwo sądów.


Art. 85 ust. 1 pzp

 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

 

  1. 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  2. 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
  3. 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
  4.  

Art. 85 ust. 2 pzp

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne