Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak obliczać termin związania ofertą

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Marcin Grabski

W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania.

Właściwe określenie terminu związania ofertą oraz wybór najkorzystniejszej oferty w tym właśnie okresie stanowią podstawowe przesłanki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, które nie będzie podlegało unieważnieniu. Błędy popełniane przez zamawiających i wykonawców przy dokonywaniu tych czynności nie należą do rzadkości, o czym świadczy bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Terminy związania ofertą

Podstawowe terminy związania ofertą zostały określone w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Zgodnie natomiast z art. 85 ust. 5 pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dyskusje na temat tego, czy dzień składania ofert należy liczyć jako pierwszy dzień związania ofertą, toczą się w doktrynie od dłuższego czasu. Spór toczy się bowiem o to, czy do art. 85 ust. 5 pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, w szczególności art. 111 § 2, który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zwolennicy stosowania w zakresie terminu związania ofertą przepisów kc wskazują, że przepisy pzp nie określają sposobu obliczania terminu; określają jedynie jego początek poprzez wskazanie konkretnego zdarzenia (por. J. Pieróg. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 284). Pogląd ten umacnia orzecznictwo sądów.


Art. 85 ust. 1 pzp

 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

 

  1. 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  2. 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
  3. 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
  4.  

Art. 85 ust. 2 pzp

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne