Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Podwyższenie stawki podatku VAT a zawarte umowy

Data publikacji: 03-01-2011 Autor: Elżbieta Tomaka
Tagi:    oświadczenie   podatek vat   siwz
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Od 1 stycznia wzrosły stawki podatku VAT od towarów i usług. Wątpliwości nie budzi fakt zawierania umów na nowych zasadach, ale co zrobić z tymi, które już zostały podpisane i są w trakcie realizacji. Czy po ich zakończeniu wynagrodzenie wykonawcy powinno uwzględniać wcześniej obowiązujący podatek VAT, czy też zostać podwyższone zgodnie z nową stawką?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 ze zm.), dalej: uoc, który znajduje zastosowanie do postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej: pzp, cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Jak obliczać cenę oferty

Od momentu, kiedy w mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwości zmiany stawki podatku VAT od 2011 r., zamawiający i wykonawcy stanęli przed problemem, z jaką stawką podatku VAT składać oferty na dostawy i usługi, których termin realizacji wykracza poza rok 2010. Wykonawca, podając w ofercie cenę (cenę brutto), zobowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w momencie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, co znalazło potwierdzenie m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2003 r. (V Ca 222/03) oraz wyroku KIO z dnia 1 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 329/10).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 uoc, a także w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 r. (III CZP 54/06), należy wysnuć tezę, że podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc jej element cenotwórczy. Sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej należnego podatku VAT od tego towaru lub usługi. Powołany wyżej przepis nie daje jednak podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

Sposoby zmiany wynagrodzenia określonego w umowie

Sposób kształtowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście klauzul rewaloryzacyjnych jest zależny od woli zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne