Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Plan zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Joanna Dubas
Tagi:    referencje
Autor: Bartłomiej Brosz

Na terenie każdej gminy miejscowy plan zagospodarowania jest podstawowym dokumentem, który określa zasady ładu przestrzennego w zakresie całej dróg, infrastruktury. Może być zmieniany wielokrotnie.

Wcelu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierające część tekstową i graficzną, z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz aktualnej strategii rozwoju gminy.

 

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest ono jednak aktem prawa miejscowego, lecz uchwaloną przez radę gminy polityką przestrzenną stanowiącą podstawę do sporządzania planów miejscowych lub jego zmian.

Utworzenie lub zmiana

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.), dalej: uopzp, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym pod lokalizację inwestycji celu publicznego oraz określenia zasad ich wykorzystania, rada gminy podejmuje uchwałę o sporządzeniu planu miejscowego lub jego zmianie.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym, aktem prawa miejscowego stanowionym przez radę gminy. Obowiązuje on na terenie, dla którego został uchwalony i stanowi istotne ograniczenie prawa do korzystania z nieruchomości stosowane w celu osiągnięcia pożądanego ładu przestrzennego, tj. prawidłowego kształtowania przestrzeni, zabudowy, dróg, infrastruktury, terenów publicznych oraz zapewnienia na terenie gminy – razem z innymi aktami prawa miejscowego – zrównoważonego rozwoju.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne