Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

e-CERTIS

Data publikacji: 01-02-2011 Autor: Marcin Grabski
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Opracowane przez Komisję Europejską narzędzie e-CERTIS może skutecznie pomóc w ustaleniu, jakie dokumenty powinni składać w postępowaniu wykonawcy spoza terytorium RP.

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany zamieścić w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) informacje o dokumentach, które powinni złożyć wykonawcy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku tych wykonawców przepisy rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów, określają, jakie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania powinny zostać złożone przez wykonawców zagranicznych. Podając te informacje, zamawiający najczęściej cytują § 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Niezamieszczenie tych informacji w ogłoszeniu i siwz narusza zasadę równego traktowania wykonawców.

 

  • Uchwała KIO z dnia 19 stycznia 2010 r. (KIO/KU 2/10)

 

„Istotne jest, aby oba publikatory zawierały kompletne informacje, zatem również wynikające z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (będącego odpowiednikiem § 4 obecnie obowiązującego rozporządzenia – przyp. aut.) informacje dotyczące wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pogląd przeciwny prowadziłby do nierównego traktowania wykonawców. Wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymywaliby w ogłoszeniu o zamówieniu kompletną informację dotyczącą wymagań zamawiającego kierowanych pod ich adresem, natomiast wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskaliby pełnej informacji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne