Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pochówek na koszt gminy

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Marta Juraszek-Ciupa

Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej z pochówkami osób z danej gminy.

Jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), dalej: ups – jest zapewnienie pochówku osobom zmarłym na terenie danej gminy, jak też osobom, które były jej mieszkańcami, a zmarły na terenie innej gminy. Zasady te reguluje również ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.), dalej: ucchz.

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), dalej: ufp, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, natomiast na podstawie art. 44 ust. 4 ufp jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, gmina – jako jednostka sektora finansów publicznych – zobowiązana jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, oraz ufp. Tak więc w omawianej kwestii niezbędne jest zlecenie świadczenia usług pogrzebowych potencjalnym wykonawcom na zasadach i w trybie określonym w pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne