Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

(Nie)ujawnione informacje

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Iwona Ziarniak

Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Od kiedy zakończyła się nagonka na wyszukiwanie w ofertach błędów formalnych, podyktowana tym, że tylko treść, a nie forma oferty są ważne i obecnie można wyjaśniać i uzupełniać dokumenty podmiotowe oraz przedmiotowe, cała uwaga konkurujących ze sobą w danym postępowaniu wykonawców skupiła się na treści oferty. Wychwycenie bowiem choć jednego błędu polegającego na niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) skutkuje niejednokrotnie pozbyciem się konkurenta. Generalna zasada jawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych umożliwia wykonawcom weryfikowanie poprawności składanych w danym postępowaniu ofert. Pokusa zatem jest wielka, aby ograniczyć konkurentom to prawo i zastrzec treść oferty lub jej wybranych elementów jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak czy w każdej sytuacji i każdą informację można uznać za tajemnicę?

Zasada jawności i jej wyłączenia

Zasada jawności wskazana przez ustawodawcę w art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp, nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób przejrzysty. Owszem, ust. 2 tego przepisu zawiera uprawnienie zamawiającego do ograniczenia jawności informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jednak zamawiający może z niego skorzystać tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp, a więc:

 

  • nazwy (firmy) oraz adresu,
  • informacji dotyczących ceny,
  • terminu wykonania zamówienia,
  • okresu gwarancji,
  • warunków płatności zawartych w ofercie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne