Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

(Nie)ujawnione informacje

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Iwona Ziarniak

Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Od kiedy zakończyła się nagonka na wyszukiwanie w ofertach błędów formalnych, podyktowana tym, że tylko treść, a nie forma oferty są ważne i obecnie można wyjaśniać i uzupełniać dokumenty podmiotowe oraz przedmiotowe, cała uwaga konkurujących ze sobą w danym postępowaniu wykonawców skupiła się na treści oferty. Wychwycenie bowiem choć jednego błędu polegającego na niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) skutkuje niejednokrotnie pozbyciem się konkurenta. Generalna zasada jawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych umożliwia wykonawcom weryfikowanie poprawności składanych w danym postępowaniu ofert. Pokusa zatem jest wielka, aby ograniczyć konkurentom to prawo i zastrzec treść oferty lub jej wybranych elementów jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak czy w każdej sytuacji i każdą informację można uznać za tajemnicę?

Zasada jawności i jej wyłączenia

Zasada jawności wskazana przez ustawodawcę w art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp, nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób przejrzysty. Owszem, ust. 2 tego przepisu zawiera uprawnienie zamawiającego do ograniczenia jawności informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jednak zamawiający może z niego skorzystać tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp, a więc:

 

  • nazwy (firmy) oraz adresu,
  • informacji dotyczących ceny,
  • terminu wykonania zamówienia,
  • okresu gwarancji,
  • warunków płatności zawartych w ofercie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne