Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Niedozwolone kryteria

Data publikacji: 01-03-2011 Autor: Marcin Kaczmarek
Autor: Bartłomiej Brosz

Ograniczenia w zakresie możliwych do zastosowania kryteriów oceny ofert nie są znaczne, jednak – jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych – sprawiają zamawiającym problemy.

Zamawiający, przygotowując dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może tracić z oczu głównego celu, do którego planowana procedura powinna zmierzać. Celem tym jest bowiem racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych przy zachowaniu zasad pozwalających na równe traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia. Cel ten można osiągnąć poprzez wybór oferty, która – w świetle przyjętych przez zamawiającego kryteriów – zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jak zatem widać, to przede wszystkim od właściwego przygotowania zamawiającego i właściwej identyfikacji jego potrzeb zależy, czy wybraną ofertę faktycznie będzie można uznać za najkorzystniejszą z punktu wiedzenia racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

 

Definicja oferty najkorzystniejszej określona została w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Ustawodawca podsuwa zatem zamawiającemu narzędzia służące do wyboru oferty najkorzystniejszej, jakimi są kryteria oceny ofert, wprowadzając przy tym jednak pewne ograniczenia.

Kryteria oceny ofert

Co należy rozumieć jako kryteria oceny oferty, wyjaśnia art. 91 ust. 2 pzp. Analizując powyższą definicję, należy dojść do wniosku, że pzp dopuszcza dwa sposoby oceny ofert:

 

  1. wybór oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo
  2. wybór oferty z najniższą ceną.

 

Zaznaczyć przy tym trzeba, że o ile pierwszy sposób oceny ofert jest obligatoryjny w przypadku zamówień publicznych z zakresu działalności twórczej lub naukowej, pod warunkiem że przedmiotu zamówienia nie można z góry opisać jednoznacznie i wyczerpująco oraz w sposób dopuszczalny w przypadku wszystkich pozostałych zamówień, o tyle drugi, oparty wyłącznie na porównaniu cen, możliwy jest do zastosowania zawsze, z wyjątkiem wspomnianych wyżej zamówień o charakterze twórczym1. Niezależnie jednak od przedmiotu zamówienia jednym z kryteriów oceny ofert zawsze musi być cena.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne