Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zakład budżetowy

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Karolina Jarońska, mec. Agnieszka Suchecka

Zakład budżetowy finansowany przez jednostkę samorządu terytorialnego jest zobligowany do stosowania pzp, natomiast samorząd, zlecając zakładowi zadania do wykonania, może być ze stosowania ustawy zwolniony.

Zmiany w sferze finansów publicznych, wywołane uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), dalej: ufp, przesądziły o okresie funkcjonowania państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz określonej kategorii samorządowych zakładów budżetowych.

Nowe regulacje

Z dniem 31 grudnia 2010 r., stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241), zakończeniu uległa likwidacja państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, państwowych jednostek budżetowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ufp oraz gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

 

W obecnym systemie finansów publicznych funkcjonować mogą jedynie samorządowe zakłady budżetowe, czyli zakłady budżetowe utworzone przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst), realizujące zadania własne jst w zakresie:

 

 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  7a) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 8. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
 9. cmentarzy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne