Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Tomasz Niemiec

Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona w przepisach, co wywołuje wątpliwości.

Artykuł 36 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, stanowi, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) powinna zawierać m.in. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Podobnie zakłada regulamin konkursu (art. 116 ust. 2 pkt 19 pzp). Mimo braku jednoznacznego określenia przez ustawodawcę formy tego pouczenia i pozostawienia pełnej swobody, działania niektórych zamawiających, jakkolwiek w pełni legalne, budzą moje zastrzeżenia. Tym większe, że w ostatnim czasie liczba środków ochrony prawnej zmniejszyła się tylko do dwóch: odwołania i skargi do sądu, co nie pociągnęło za sobą zmiany przywołanych wyżej przepisów. Praktyki zamawiających są różnorodne i nie ma wśród nich jednolitości. I tak, czasami możemy spotkać dokumentacje zawierające cały skopiowany dział VI pzp, z czym jeszcze mogę się zgodzić. Innym razem są to tylko lakoniczne pouczenia typu: „Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej (odwoławcze) na warunkach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, które uważam za niedopuszczalne. Jaki zatem sposób pouczania należałoby uznać za prawidłowy?

Odwołanie

Aktualnie środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec określonych czynności.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne