Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Tomasz Niemiec

Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona w przepisach, co wywołuje wątpliwości.

Artykuł 36 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, stanowi, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) powinna zawierać m.in. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Podobnie zakłada regulamin konkursu (art. 116 ust. 2 pkt 19 pzp). Mimo braku jednoznacznego określenia przez ustawodawcę formy tego pouczenia i pozostawienia pełnej swobody, działania niektórych zamawiających, jakkolwiek w pełni legalne, budzą moje zastrzeżenia. Tym większe, że w ostatnim czasie liczba środków ochrony prawnej zmniejszyła się tylko do dwóch: odwołania i skargi do sądu, co nie pociągnęło za sobą zmiany przywołanych wyżej przepisów. Praktyki zamawiających są różnorodne i nie ma wśród nich jednolitości. I tak, czasami możemy spotkać dokumentacje zawierające cały skopiowany dział VI pzp, z czym jeszcze mogę się zgodzić. Innym razem są to tylko lakoniczne pouczenia typu: „Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej (odwoławcze) na warunkach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, które uważam za niedopuszczalne. Jaki zatem sposób pouczania należałoby uznać za prawidłowy?

Odwołanie

Aktualnie środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec określonych czynności.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne