Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak odzyskać zatrzymane wadium

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Anna Krajewska

Możliwości odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 46 ust. 4a pzp przy założeniu, że doszło do tego w sposób nieuprawniony.

W obecnym stanie prawnym zamawiający – na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ma obowiązek zatrzymania wadium, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 

  1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw,
  2. przyczyny nieprzedłożenia dokumentów leżą po stronie wykonawcy.

 

Konstrukcja tego przepisu stwarza domniemanie, że nieuzupełnienie dokumentów jest zawinione przez wykonawcę. Chcąc odzyskać wadium, wykonawca musi udowodnić, że nie ponosi winy za nieuzupełnienie dokumentów i spoczywa na nim w tym względzie ciężar dowodu. Należy przyjąć, że do uzupełnienia dokumentu dochodzi w sytuacji przedłożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, o jakim mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictwa, niezależnie od tego, czy dokument taki potwierdza spełnianie warunku (por. wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2010 r. – KIO/UZP 1749/09). Jednakże trzeba mieć na uwadze stanowisko wyrażone m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 lipca 2009 r. (XIX Ga 268/09), że jedynie przedłożenie wymaganych przez zamawiającego dokumentów, konkretnie wskazanych w wezwaniu, oznacza zadośćuczynienie obowiązkowi. Przedłożenie natomiast innych dokumentów niż żądane przez zamawiającego lub też dostarczenie tylko niektórych z nich nie może być uznane za wykonanie zobowiązania.

Dochodzenie zwrotu wadium przed KIO

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że po wprowadzeniu art. 46 ust. 4a pzp Krajowa Izba Odwoławcza z reguły traktowała czynność zatrzymania wadium jako czynność akcesoryjną związaną z wykluczeniem wykonawcy z postępowania, uznając jednocześnie brak swojej kognicji do rozpatrywania tego zarzutu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne