Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Faks i e-mail

Data publikacji: 01-04-2011 Autor: Marcin Kaczmarek
Tagi:    oświadczenie   siwz

Możliwość porozumiewania się uczestników postępowania za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zależy wyłącznie od zamawiającego. Musi to być jednak jasno określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej pzp, jest zasada wyrażona w art. 9 ust. 1, w świetle którego postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Obowiązek ten ma zapewnić realizację zasady jawności postępowania i zachować jego przejrzystość. Zrozumiałe jest w związku z tym, że obowiązki wynikające z cytowanego przepisu obciążają nie tylko zamawiającego, który sporządza dokumentację w formie pisemnej oraz zachowuje tę formę w kontaktach z wykonawcami, ale także i wykonawców, którzy zobowiązani są zachować formę pisemną, składając oświadczenia i zawiadomienia.

Podstawa prawna

Wyjątkiem od wspomnianej zasady są regulacje zawarte w art. 27 pzp. Ustęp 1 przywołanego przepisu dopuszcza stosowanie w trakcie postępowania faksu oraz drogi elektronicznej w zakresie przekazywanych przez zamawiającego i wykonawców oświadczeń, wniosków i zawiadomień. Możliwość ta wprowadzona została do pzp ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU nr 79, poz. 551 ze zm.). Wspomniana nowelizacja wynikała z treści art. 42 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE L 134 z 30.04.2004, s. 114), zgodnie z którym wszelka komunikacja i wymiana informacji, o których mowa w niniejszym tytule, może odbywać się, zgodnie z wyborem instytucji zamawiającej, za pomocą poczty, faksu, środków elektronicznych, w szczególnych przypadkach telefonu lub za pomocą połączenia tych środków komunikacji. Jak wyjaśniono w pkt 35 preambuły do dyrektywy 2004/18/WE, z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenie efektywności i przejrzystości procedur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne