Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wspólnoty mieszkaniowe

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Marcin Piątek

Obecne przepisy prawa zamówień publicznych w znacznej mierze ograniczyły sytuacje, w których wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do ich stosowania. Taka konieczność pojawi się tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Wart. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.), dalej: uwl, znajduje się definicja „wspólnoty mieszkaniowej” jako ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworząc wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Pojęcie i statut prawny

W świetle art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być podmiotem praw i obowiązków, jeśli ustawa przyznaje jej zdolność prawną. W uchwale z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07) Sąd Najwyższy potwierdził status prawny wspólnoty, stwierdzając, że: „Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku”. Majątkiem wspólnoty na podstawie ww. uchwały SN są:

 

  1. uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  2. pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej,
  3. prawa wynikające z umów zawieranych przez wspólnotę w ramach gospodarowania nieruchomością wspólną,
  4. własność nieruchomości nabytej za zgodą właścicieli.

 

Wspólnota określa sposób zarządzania nieruchomością wspólną, na którą składają się – zgodnie z art. 3 ust. 2 uwl – „grunt, części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”. Do części wspólnej zalicza się więc: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy, kominy, wspólne strychy, klatki schodowe, korytarze, centralne ogrzewanie, wodociągi, kanalizację, instalacje elektryczne i inne (S. Brzeszczyńska, Rozliczanie mediów we wspólnocie, Administrator 2009, nr 7-8).

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne