Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: mec. Ewa Marcjoniak
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Czy ogłoszenie upadłości jest obligatoryjną przesłanką do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

 

W praktyce obrotu gospodarczego ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, które nie obejmuje opcji zawarcia układu z wierzycielami co do zaspokojenia ich wierzytelności, jest równoznaczne z tym, że przez partnerów gospodarczych odbierany jest jako podmiot nierzetelny, niegwarantujący realizacji zaciąganych zobowiązań pieniężnych, czyli niewypłacalny.

Zasady ogłaszania upadłości

W przełożeniu na język zamówień publicznych, przez zamawiających sytuacja takiego wykonawcy antycypowana jest tak, jakby nie posiadał wystarczających środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

O ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy decyduje sąd. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z tym zastrzeżeniem, że dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm., dalej: pun).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne