Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: mec. Ewa Marcjoniak
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Czy ogłoszenie upadłości jest obligatoryjną przesłanką do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

 

W praktyce obrotu gospodarczego ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, które nie obejmuje opcji zawarcia układu z wierzycielami co do zaspokojenia ich wierzytelności, jest równoznaczne z tym, że przez partnerów gospodarczych odbierany jest jako podmiot nierzetelny, niegwarantujący realizacji zaciąganych zobowiązań pieniężnych, czyli niewypłacalny.

Zasady ogłaszania upadłości

W przełożeniu na język zamówień publicznych, przez zamawiających sytuacja takiego wykonawcy antycypowana jest tak, jakby nie posiadał wystarczających środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

O ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy decyduje sąd. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z tym zastrzeżeniem, że dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm., dalej: pun).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne