Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ochrona praw wyłącznych

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: mec. Grzegorz Mazurek

Zasady udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, stanowiącym skrajne odstępstwo od tzw. trybów otwartych, polegające na wyborze jednego wykonawcy do wykonania danego zamówienia. W praktyce kontrolnej każde udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest bardzo skrupulatnie badane. Kiedy więc można udzielić zamówienia z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i wymaga przestudiowania praktyki orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, jak również stanowisk zajmowanych w tym zakresie przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Uprzednio zawarte umowy jako źródło praw wyłącznych

Przykład 1

Zamawiający zawarł cztery umowy (w 1998, 2001, 2002 i 2003 r.) dotyczące projektowania i budowy obiektów portu lotniczego. Prawa autorskie do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego portu lotniczego nie zostały przekazane na rzecz zamawiającego i pozostawały w pełnym zakresie przy wykonawcy projektu. Zamawiający wskazał, że z postanowień ww. umów wynikało, że projektantowi przysługują prawa autorskie i zamawiający nie może bez zgody projektanta korzystać z przedmiotowej dokumentacji podczas budowy innych obiektów. Podkreślił ponadto, że postanowienie § 2 ust. 3 ostatniej umowy z 2003 r., gdzie przyjęto, że „wszelkie autorskie prawa majątkowe przechodzą na zamawiającego z chwilą nabycia przez niego przedmiotu umowy” nie było prawnie skuteczne, gdyż nie określono pól eksploatacji dotyczących utworu będącego przedmiotem umowy.

 

Stanowisko takie zakwestionował prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wskazał, że nie można było uznać, że spełnione zostały przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, jeśli okoliczności uzasadniające zastosowanie tego przepisu, tj. istnienie praw wyłącznych chronionych przepisami prawa, miały swoje źródło w zdarzeniach, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Prawidłowa interpretacja powołanej przesłanki udzielenia zamówienia wymaga, aby istniejący stan rzeczy spowodowany był przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od czynności prawnych i innych działań zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne