Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Uzupełnianie zobowiązania

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Małgorzata Moras, Anita Kurowska
Tagi:    podmiot trzeci

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału może, a nawet powinno, podlegać uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub odpowiednio ust. 4 prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), dalej: mała nowelizacja, wprowadziła do ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, istotne zmiany dotyczące sposobów wykazywania spełnienia warunków przez wykonawcę, w tym szeroko komentowany przepis art. 26 ust. 2b, dotyczący pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy swojego potencjału. Aktualnie liczne wątpliwości w praktyce wywołuje kwestia możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ww. pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego.

Pośrednie spełnianie warunków

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Należy zaznaczyć, że w takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Może to uczynić w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia.

 

Możliwość pośredniego spełniania warunków udziału w postępowaniu nie dotyczy posiadania uprawnień i sytuacji ekonomicznej. Warunki te musi spełniać sam wykonawca. Celem, dla którego wprowadzono art. 26 ust. 2b pzp, było zwiększenie konkurencyjności, a w związku z tym poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców.

 

  • Wyrok KIO z dnia 10 września 2010 r. (KIO/UZP 1844/10)

 

„Przepis art. 26 ust. 2b pzp umożliwia wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykazanie spełnienia tych warunków w oparciu o zasoby innego wykonawcy, który nie będzie wspólnie z nim ubiegał się o udzielenie zamówienia. Wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów są de lege lata zrównane w toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z właściwościami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia, tzn. tak jakby sam uczestnik (je) posiadał (…)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne