Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Uzupełnianie zobowiązania

Data publikacji: 02-05-2011 Autor: Małgorzata Moras, Anita Kurowska
Tagi:    podmiot trzeci

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału może, a nawet powinno, podlegać uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub odpowiednio ust. 4 prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), dalej: mała nowelizacja, wprowadziła do ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, istotne zmiany dotyczące sposobów wykazywania spełnienia warunków przez wykonawcę, w tym szeroko komentowany przepis art. 26 ust. 2b, dotyczący pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy swojego potencjału. Aktualnie liczne wątpliwości w praktyce wywołuje kwestia możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ww. pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego.

Pośrednie spełnianie warunków

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Należy zaznaczyć, że w takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Może to uczynić w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia.

 

Możliwość pośredniego spełniania warunków udziału w postępowaniu nie dotyczy posiadania uprawnień i sytuacji ekonomicznej. Warunki te musi spełniać sam wykonawca. Celem, dla którego wprowadzono art. 26 ust. 2b pzp, było zwiększenie konkurencyjności, a w związku z tym poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców.

 

  • Wyrok KIO z dnia 10 września 2010 r. (KIO/UZP 1844/10)

 

„Przepis art. 26 ust. 2b pzp umożliwia wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykazanie spełnienia tych warunków w oparciu o zasoby innego wykonawcy, który nie będzie wspólnie z nim ubiegał się o udzielenie zamówienia. Wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów są de lege lata zrównane w toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z właściwościami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia, tzn. tak jakby sam uczestnik (je) posiadał (…)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne