Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Siła wyższa

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

Jednym z pojęć często pojawiających się w umowach o zamówienie publiczne jest pojecie „siły wyższej” (łac. vis maior). Jest to instytucja cywilistyczna i na mocy odesłania zawartego w art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, dla wyjaśnienia, co dokładnie oznacza, należy sięgnąć do nauki prawa cywilnego.

Próba definicji

Mimo że ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, odwołuje się do zwrotu „siła wyższa”, to go jednak nie definiuje. Doktryna natomiast nie wykształciła jednolitego podejścia w omawianym zakresie. Zarysowały się więc na tym polu dwie koncepcje.

 

Koncepcja subiektywna

Pierwsza z nich, subiektywna, której autorem jest L. Goldschmidt, zakłada, że „siła wyższa” to wyłącznie takie zjawiska, którym nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności.

 

Koncepcja obiektywna

Natomiast teoria obiektywna, sformułowana przez A. Exnera, uznaje za „siłę wyższą” zjawiska zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane (Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2008, s. 84-85 i powołana tam literatura).

 

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach oparł się na teorii obiektywnej i stwierdził, że „siła wyższa” to zdarzenie zewnętrzne (mające źródło poza urządzeniem, z którego funkcjonowaniem związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza), niemożliwe do przewidzenia (chodzi o wykazanie, że pojawienie się danego zdarzenia w określonej sytuacji jest mało prawdopodobne, a nie absolutnie niemożliwe) oraz niemożliwe do zapobieżenia (nie chodzi o zapobieżenie samemu zdarzeniu, tylko jego następstwom przy zastosowaniu współczesnej techniki).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne