Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zakup pomocy dydaktycznych

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Magdalena Rudnik

W dobie kryzysu finansowego i wprowadzania oszczędności zakup pomocy dydaktycznych często ogranicza się do niezbędnego minimum. Istnieją jednak programy, które pomogą te zakupy sfinansować, jak np. program „Radosna szkoła”.

Każdy uczeń, a w szczególności chyba rodzic chciałby, aby polska szkoła miała nie tylko wysoki poziom nauczania, ale była też bezpieczna i przyjazna młodym ludziom, dążąc do zapewnienia im twórczej i ciekawej zabawy, co ma kształtować w nich świadomość i odpowiedzialność oraz stymulować wszechstronny rozwój. Aby proces ten przyniósł spodziewane efekty, musi odbywać się przynajmniej na dwóch płaszczyznach: poprzez naukę i zabawę. Proces ten nie jest łatwy, bowiem wymaga od placówki szkolnej odpowiedniego przygotowania kadry nauczycielskiej i odpowiedniego wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Założenia programu

„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. Zapewnia on także pomoc finansową organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu warunków do realizowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w przygotowaniu szkół do przyjmowania sześciolatków.

 

Program przewiduje dla organów prowadzących szkoły wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Najważniejszym celem jest tutaj zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy właściwych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem wyposażenia miejsc zabaw w szkole w pomoce dydaktyczne jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci, ćwiczenie w zabawie właściwej postawy ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej. Wyposażenie miejsc zabaw w szkole w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne posiadające walory poznawcze i estetyczne zapewni warunki pozytywnego oddziaływania na rozwój psychofizyczny dzieci.

 

Realizację programu założono na lata 2009-2014. Organem koordynującym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Koordynatorem programu w szkołach podstawowych na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący to zadanie przez kuratora oświaty. W odniesieniu do szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego realizatorami na szczeblu lokalnym są odpowiednio: marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) we współpracy z dyrektorami szkół.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne